Regler for holdturnering

Regler for Dansk Backgammon Forbunds holdturnering
Gyldige fra den 1. september 2015

 1. Turneringsform og -struktur

  1. Generelt

   Dansk Backgammon Forbund (DBgF) afvikler hver sæson en landsdækkende turnering for klubhold (Holdturneringen).
   Ved Holdturneringens afslutning kåres Elitedivisionens bedste hold som sæsonens "Danmarksmester for Klubhold" .
   De deltagende hold i Holdturneringen tilmeldes af klubberne, og en klub kan tilmelde flere hold til Holdturneringen.

   Holdturneringen tilrettelægges af DBgF's Turneringsudvalg.

  2. Divisionsstrukturen

   Holdturneringen består af en landsdækkende Elitedivision og 1. division samt en Vest- og en Østregion.

   Vestregionen omfatter alle hold vest for Storebælt. Vestregionen består af én 2. division samt, afhængig af antallet af tilmeldte hold, en eller flere 3. divisioner. Vestregionens 2. division kan opdeles i et nord/syd grundspil og et samlet slutspil, hvis Turneringsudvalget skønner, at antallet af hold og den geografiske spredning taler herfor.
   Østregionen består af alle hold øst for Storebælt. Østregionen består af to 2. divisioner og, afhængig af antallet af tilmeldte hold, to eller tre 3. divisioner samt et antal serier.

  3. Holdrangering

   Ved sæsonstart placeres alle tilmeldte hold i overensstemmelse med deres rangering efter forrige sæson. Eventuelle ledige pladser (f.eks. i tilfælde, hvor hold fra forrige sæson ikke tilmelder sig igen) fordeles efter rangering i forrige sæson. De første ledige pladser fyldes af de deltagende hold i relevante playoff. Herefter af holdene fra underliggende række lige under oprykkerne. Ved ligestilling mellem holdene foretages lodtrækning.

   Nye hold placeres i nederste division/serie.
   I Elitedivisionen kan hver klub kun være repræsenteret med ét hold.
   Det er muligt for en klubs sekundære hold (dvs. 2. hold, 3. hold, etc.) at rykke op i Elitedivisionen.

   Det forudsætter følgende:
   1) Den pågældende klub skal inden sæsonens start gøre opmærksom på, om deres sekundære hold (og i givet fald hvilke) er interesseret i at spille med om oprykning.
   2) I løbet af sæsonen må det pågældende sekundære hold og 1. holdet ikke dele spillere. En spiller, som i løbet af sæsonen har optrådt på 1. holdet må ikke spille en eneste kamp for det sekundære hold. Sker dette alligevel mister det sekundære hold muligheden for at rykke op.
   3) Hvis det sekundære hold sikrer sig oprykning - enten direkte eller via playoff - vil holdet automatisk blive omdannet til en selvstændig klub den 1. maj i det år, oprykningen er sikret. Den selvstændige klub skal have egne vedtægter, formand, og repræsentation på landsrådet jf. DBgF’s vedtægter.

   Holdenes endelige placering i de enkelte rækker ved afslutningen af sæsonen afgøres i denne rækkefølge (definitioner – se §3.2):

   1. Antallet af vundne enkeltmandskampe (EKV)
   2. Antallet af matchpoint (MP)
   3. Resultatet af indbyrdes kampe
   4. Omkamp (format, tid og sted fastlægges af Turneringsudvalget)

  4. Op- og nedrykning

   De nærmere regler for op- og nedrykning efter hver sæson fastlægges af Turneringsudvalget og offentliggøres inden sæsonstart.

  5. Rejsegodtgørelse

   Eventuel økonomisk udligning mellem hold fra forskelle landsdele, der skal mødes i playoff-kampe, fastlægges og offentliggøres af Turneringsudvalget efter Holdturneringens afslutning.

  6. Præmier

   Fordelingen af præmier i Holdturneringen fastlægges af Turneringsudvalget og offentliggøres inden sæsonstart.

 2. Hold

  1. Spillere

   Der kræves minimum 4 spillere pr. hold i de landsdækkende divisioner samt i 2. division øst. Der kræves minimum 3 spillere pr. hold i de øvrige rækker (vestregionen, samt 3. division og eventuelle serier i østregionen). Det anbefales, at en klub har reservespillere til rådighed for at kunne spille en hel sæson uden udeblivelser.

   Alle spillere skal være medlem af klubben og have en gyldig spillelicens hos DBgF.

  2. Holdkaptajn

   Klubben udpeger en holdkaptajn blandt holdets spillere for hvert hold klubben deltager med. En spiller kan kun være holdkaptajn for ét hold.

   Holdkaptajnen skal have telefon, mailadresse samt internetadgang.

   Holdkaptajnerne udgør i fællesskab turneringsledelsen jf. §5

   Holdkaptajnen udpeger en stedfortræder i de kampe, hvor vedkommende ikke selv deltager. Dette meddeles modstanderholdets holdkaptajn inden kampstart.

  3. Holdsammensætning

   Hver klub skal ved tilmeldingen til turneringen angive navn og medlemsnummer på samtlige spillere, der indgår i klubbens bruttotrup.

   Hvis en klub deltager med flere hold i turneringen, kan den gøre brug af samtlige spillere på de enkelte hold efter følgende bestemmelser (se dog §1.3):

   "Når en spiller har spillet 5 kampe for et hold eller for et højere rangerende hold, kan den pågældende spiller kun spille på det pågældende eller på et højere rangerende hold i resten af sæsonen (dvs. en spiller, der har spillet 5 kampe for klubbens førstehold, kan, i resten af sæsonen, kun spille for førsteholdet, mens en spiller, der har spillet 4 kampe for klubbens andethold og én for førsteholdet, kan, i resten af sæsonen, kun spille på andet- eller førsteholdet osv.).

   "Klub" I anses for højere rangerende end "Klub" II, III osv., også selv om begge hold spiller i samme række."

   Bemærk: En spiller anses for at have spillet kampen, hvis spilleren er anført på matchprotokollen og vinder en sejr uden kamp (jf. § 3.5 eller 3.6).

  4. Holdnavn og -rangering

   Holdets navn skal, som udgangspunkt, være identisk med klubbens navn. Turneringsudvalget kan dog give tilladelse til, at hold navngives forskelligt fra klubnavnet.

   Klubber med flere hold, jf. § 2.3, skal navngive alle klubbens hold med klubnavn og holdnumre, således at klubbens højest rangerende hold er klubbens førstehold, det næsthøjest rangerende er klubbens andethold osv.

   Et hold kan kun skifte navn mellem to sæsoner. Turneringsudvalget kan dog til enhver tid bede et hold skifte navn, hvis det finder særlig anledning hertil.

  5. Klub- eller holdskifte

   En klub kan optage nye spillere i løbet af sæsonen. Hvis en ny spiller har spillet for en anden klub i samme sæson, har spilleren 4 kampes karantæne i den nye. Karantænen regnes fra det tidspunkt, hvor DBgF har modtaget skriftlig meddelelse om, at spilleren har forladt den gamle klub.

   Dette gælder også ved skifte til lavere rangerende klubhold, såfremt spilleren skulle være spærret jf. § 2.3.

   "Hvis en spiller ønsker at forlade en klub i løbet af sæsonen, skal dette meddeles skriftligt til DBgF. Spillerens udtræden gælder fra det tidspunkt, hvor DBgF har modtaget meddelelsen. Hold, der efter turneringen skal spille om op- eller nedrykning (playoff), kan ikke supplere med nye spillere. Sidste chance for at optage nye spillere er inden sidste spillerunde i den ordinære turnering. Spillere, der jf. § 2.3 er spærrede, kan heller ikke anvendes i playoff kampe. I playoff kampe må spillere fra højere rangerende hold ikke benyttes på lavere rangerende hold, hvis spilleren ikke har optrådt på dette hold mindst een gang i løbet af den ordinære turnering. I tilfælde hvor hold fra en række med 3 enkeltmandskampe pr. holdkamp (2. division vest + 3. division øst + serier) møder hold med 4 enkeltmandskampe pr. holdkamp i playoff, kan Turneringsudvalget mod ansøgning give dispensation til at førstnævnte supplerer holdet med én spiller."

  6. Hjemmebane

   Hvert hold bestemmer selv sin hjemmebane. Hjemmebanen kan være på en privat adresse, på en café, i et klublokale eller lignende.

   Et hold kan kun skifte hjemmebane i løbet af turneringen med Turneringsudvalgets godkendelse.

   Hjemmebanen skal opfylde følgende krav:
   1) Der skal være mulighed for at spille indtil kl. 24.00.
   2) Der skal være ordentlige møbler og lysforhold.
   3) Der skal være mulighed for at afvikle kampen i et røgfrit lokale.
   4) Kampene skal kunne afvikles under sportsligt forsvarlige vilkår i øvrigt.

   Hvis flere hold deler hjemmebane, skal der være plads til, at alle holdene kan afvikle hjemmekampe samtidigt, med mindre Turneringsudvalget på forhånd har godkendt at fordele ude- og hjemmebanekampene blandt holdene i forbindelse med turneringsplanlægningen. Ansøgning om dette skal indsendes senest i forbindelse med tilmelding til turneringen.

 3. Holdkampe

  1. Afvikling af en holdkamp

   I de landsdækkende divisioner samt 2. division øst, afvikles en holdkamp som 4 enkeltmandskampe.
   I de øvrige rækker (vestregionen, samt 3. division øst), afvikles en holdkamp som 3 enkeltmandskampe.
   Kamplængden er i alle rækker fastsat til 17 points.
   Enkeltmandskampene afvikles i overensstemmelse med DBgF's generelle turneringsregler.
   I alle rækker gælder præference for spilleur, præference for notation og option for terningblander jf. Turneringsreglerne.

  2. Pointgivning

   De to hold tildeles points (EKV) i overensstemmelse med antallet af vundne enkeltmandskampe.
   Hvis holdkampen f.eks. er endt 3-0 tildeles det vindende hold 3 EKV og det tabende 0. Hvis kampen er endt uafgjort 2-2, tildeles begge hold 2 EKV.
   Hvis begge hold mangler spillere, spilles der kun om det antal EKV, som der er fremmødte for holdene. Hvis to 3-mands-hold begge møder med 2 spillere, spilles der om 2 EKV. Hvis to 4-mands-hold begge møder med 3 spillere, spilles der om 3 EKV.
   Et hold tildeles matchpoint (MP) i forhold til holdet samlede præstation. På 4-mands-hold gives 2 MP for 3 eller 4 sejre, 1 MP for 2 sejre og 0 MP for 0 eller 1 sejre. For 3-mands-hold gives 2 MP for 2 eller 3 sejre og 0 MP for 0 eller 1 sejre.

  3. Tid og sted

   Spilletidspunkt er torsdag kl. 19.00 medmindre andet er angivet i turneringsprogrammet.
   Holdkampen spilles på hjemmeholdets hjemmebane. Hvilket hold, der har hjemmebane, fremgår af programmet.
   På grund af de geografiske afstande kan kampe afvikles i weekender, hvor flere hold møder hinanden på ét spillested.

  4. Flytning af en kamp og force majeure

   En holdkamp kan kun flyttes, hvis begge hold er enige om det eller i tilfælde af force majeure.
   Hvis holdkampen ønskes flyttet til et senere tidspunkt end angivet i turneringsprogrammet, skal dette godkendes af Turneringsudvalget. Anmodning herom skal være udvalget i hænde senest én uge inden det programsatte tidspunkt. En holdkamp kan ikke flyttes til senere end den programlagte dato for sidste spillerunde. Flyttes kampen til et tidligere tidspunkt end det programsatte, er det ikke nødvendigt at informere Turneringsudvalget.
   Alle 4 enkeltmandskampe skal afvikles samtidig.
   I tilfælde af force majeure, f.eks. hvis spillestedet pludseligt er lukket, påhviler det hjemmeholdet at kontakte udeholdets kaptajn for at meddele nyt spillested eller afvente udeholdets ankomst ved hjemmebanen for derefter sammen at begive sig til et nyt spillested.

  5. Holdopstilling og matchprotokol

   Inden holdkampen kan begynde, skal begge hold udfylde en matchprotokol med navn og medlemsnummer på samtlige holdets spillere.
   Spillerne må først skrives på protokollen, når de er til stede på spillestedet. Spillerne skal skrives på matchprotokollen startende med bræt 1, dernæst bræt 2 osv. Hvis et hold f.eks. kun er mødt med 2 spillere ved det programsatte starttidspunkt, skal disse skrives på bræt 1 og 2. Senere ankomne spillere påføres på bræt 3 og 4.
   Udfyldelsen af matchprotokollen skal ske åbent på følgende måde:
   Udeholdets kaptajn udfylder højre halvdel af matchprotokollen. Derefter udfylder hjemmeholdets kaptajn venstre halvdel af protokollen, således at hjemmeholdets kaptajn bestemmer, hvem der mødes i de enkelte kampe.

   For playoffs og slutspil: Hjemmeholdets kaptajn udfylder - skjult fra andre end sit hold - venstre halvdel af matchprotokollen. Derefter foldes matchprotokollen, og udeholdet udfylder nu på tilsvarende vis højre halvdel af protokollen.
   Når holdkampen er afviklet, udfyldes protokollen med resultaterne af de afviklede enkeltmandskampe, holdkampens samlede resultat påføres og protokollen underskrives af de to holdkaptajner eller disses stedfortrædere.
   Holdkaptajnerne er ansvarlige for hver sin del af matchprotokollen, dvs. at navne og medlemsnumre på de benyttede spillere er korrekte. Hjemmeholdets kaptajn er desuden ansvarlig for korrekte oplysninger om dato, spillested og division/serie.
   Hvis der er fejl eller mangler i oplysningerne i protokollen kan den pågældende klub idømmes gebyr eller holdet kan fratages points.
   Hjemmeholdet er ansvarlig for at indtaste matchprotokollen på www.dbgf.dk, eller sende den via email til DBgF, senest 24 timer efter holdkampens afvikling. For sen eller manglende indsendelse kan resultere i gebyr eller fratagelse af points.

  6. Udeblivelse og strafpoints

   Hvis en spiller ikke er spilleklar (dvs. til stede på det anviste spillested og -tidspunkt og er klar til at påbegynde spillet), vil han/hun blive idømt strafpoint i henhold til de generelle turneringsregler.

   Med normal spillestart kl. 19.00 betyder det, at kampen for den fraværende spiller er tabt kl. 19.45.

  7. Rygning

   Hvis der er forbud mod at ryge på spillestedet, skal dette respekteres.
   Hvis der på spillestedet findes ikke-ryger-lokale, skal kampen afvikles dér, hvis bare én af spillerne ønsker det.
   Hvis der på spillestedet ej findes ikke-ryger-lokale (jf. 2.6c), kan udeholdet kræve, at kampen afvikles et andet sted, hvor et sådant lokale findes.
   Hvis kampen afvikles i et lokale hvor der må ryges, er der ikke-ryger præference ved brættet. Det betyder, at spillere kun må ryge hvis modstanderen giver sin tilladelse hertil.

  8. Udstyr

   Hjemmeholdet er ansvarlig for, at det nødvendige udstyr for at afvikle kampen er til stede.

   Der skal således forefindes:
   1) En matchprotokol
   2) Afhængigt af række, 6 eller 8 scorecards og kuglepenne/blyanter
   3) Afhængigt af række, 3 eller 4 komplette backgammonspil (hvert spil skal bestå af bræt, to bægre, 4 terninger, to gange 15 brikker og 1 dobbelterning).

   Hvis udeholdet medbringer spil, terninger eller andet udstyr kan der også spilles med dette. I tilfælde af uenighed om valg af udstyr, træder Turneringsreglerne §3.6 i kraft Hjemmeholdet skal endvidere sørge for, at der på spillestedet findes et eksemplar af DBgF's officielle Turneringsregler samt et eksemplar af DBgF's Holdturneringsregler.
   I tilfælde af at kampen afvikles på neutral bane, medbringer hvert hold to komplette backgammonspil m.v.

 4. Udelukkelse og straf

  1. Udeblivelse

   Hvis et hold møder op med for få spillere til en kamp vil det blive idømt gebyrer efter følgende model:

   1) Elitedivisionen:
   3 spillere: 1. gang 250 kr., øvrige gange 500 kr.
   2 eller færre spillere: 1000 kr. pr. gang.

   2) Øvrige 4-mands-rækker (1. division og 2. division øst):
   3 spillere: 3. og efterfølgende gange 100 kr.
   2 eller færre spillere: 500 kr. pr. gang.

   3) 3-mands-rækkerne (3. division og 2. division vest):
   2 spillere: 3. og efterfølgende gange 100 kr.
   1 spiller eller udeblivelse: 500 kr. pr. gang.

   Hvis et hold savner lovligt forfald kan det endvidere blive udelukket fra turneringen for resten af sæsonen. Ved udelukkelse mister holdet enhver præmie, det ellers måtte være berettiget til.
   Klubben hæfter for gebyrer m.v., der måtte tildeles holdet.
   Hvis et hold stiller med én spiller for lidt 3 gange i løbet af turneringen, sidestilles dette med, at holdet er udeblevet fra en kamp uden lovligt forfald, og holdet kan idømmes en straf i overensstemmelse hermed - dvs. gebyr og evt. udelukkelse for resten af sæsonen.
   Hvis et hold bliver udelukket fra turneringen, inden det har mødt alle øvrige hold én gang, vil alle dets kampe blive slettet. Bliver et hold udelukket efter, at det har mødt alle øvrige hold én gang, bliver alle holdets kampe fra anden halvdel af turneringen annulleret, mens resultaterne fra første halvdel forbliver uændrede.
   Turneringsudvalget beslutter, om et hold, der er udelukket, kan deltage i følgende års turneringer og i givet fald i hvilken division/serie.

  2. Licens

   Klubben trækkes et licensklip for alle spillere, der ikke har en gyldig årslicens, når disse spiller en holdkamp for et af klubbens hold.

  3. Individuel karantæne

   Hvis en enkelt spiller optræder usportsligt eller på anden vis er til skade for turneringen, kan den pågældende spiller idømmes personlig karantæne fra turneringen. I alvorlige tilfælde kan Turneringsudvalget endvidere indstille til Bestyrelsen eller Ordens- og Amatørudvalget, at spilleren bør idømmes yderligere sanktioner.

 5. Tvister og protester

  De to holdkaptajner udgør tilsammen turneringsledelsen, og skal så vidt muligt afgøre tvister på stedet.
  Protester skal, for at kunne behandles, indgives til Turneringsudvalget via email senest 48 timer efter holdkampen er færdigspillet. Se i øvrigt DBgF’s generelle turneringsregler angående afgørelse af tvister.

 6. Turneringsudvalget

  DBgF’s Turneringsudvalg tilrettelægger Holdturneringen, fastlægger regler for op- og nedrykning, træffer beslutning om gebyrer og udelukkelse samt afgør tvister og protester.
  Turneringsudvalgets afgørelser kan ikke appelleres.

  Turneringsudvalget kan kontaktes via tu@dbgf.dk.